Groen beheer

Bedrijfsmotto

Respect the Divine and Love People

 

Milieufilosofie

KYOCERA wil een milieupionier zijn – zowel voor de mensen als voor de maatschappij

In de toekomst zal men wellicht op de 21e eeuw terugblikken als het 'milieutijdperk'. KYOCERA erkende in een vroege fase al de lasten die bedrijfsactiviteiten met zich kunnen brengen voor het milieu en het leven van de mensen. Wij hebben er in dat verband altijd naar gestreefd om een duidelijk zicht te behouden op onze koers naar een harmonieuze balans tussen economische ontwikkeling en milieubehoud. Naast het feit dat wij overal in onze groep strenge milieunormen hanteren - ook met betrekking tot de bescherming van de ozonlaag en het zuinige gebruik van energie en natuurlijke rijkdommen - voert KYOCERA een beleid dat erop gericht is om producten te ontwikkelen die bestaande milieuproblemen op een actieve manier kunnen verlichten.

 

Groen beheer

Zoals dit in het beheersprincipe werd uiteengezet dat werd goedgekeurd op het moment dat de onderneming werd opgericht, zal KYOCERA “bijdragen tot de vooruitgang van de maatschappij en de mensheid.” Wij verbinden ons er dan ook toe om doeltreffende milieubeheersystemen in stand te houden. KYOCERA heeft in dat verband organisatorische structuren, methoden en ‘targets’ vastgelegd die zijn doelstellingen op het vlak van het milieubeheer definiëren en die bedoeld zijn om ze op een verantwoorde manier te realiseren.

 • Milieurisicobeheer
  De interne normen die KYOCERA opstelde in verband met verontreinigende stoffen voor water, lucht en bodem, zijn strenger dan de wetgeving die betrekking heeft op onze activiteiten en vormen een alomvattend milieubeheersysteem dat op preventieve actie gebaseerd is.
 • Milieuaudits
  KYOCERA voert ieder jaar in ieder kantoor en in iedere vestiging een milieuaudit uit. Bovendien worden de prestaties van KYOCERA op milieuvlak ieder jaar door externe certificatie-instellingen onderzocht.
 • Milieuboekhouding
  KYOCERA voert driemaandelijkse evaluaties uit om de rendabiliteit van investeringen in milieubeschermingsactiviteiten te monitoren. Dit helpt om de doeltreffendheid van milieubeschermingsmaatregelen binnen ieder bedrijfssegment te verzekeren.
 • Milieusensibilisering
  De inspanningen die KYOCERA op het vlak van milieuopleiding levert, beperken zich niet alleen tot zijn werknemers wereldwijd, maar richten zich ook tot de werknemers van de zakenpartners van de KYOCERA Group.

Basisstrategieën milieumanagement

Het Milieucharter van KYOCERA geldt voor de volledige KYOCERA Group - en dus ook voor de KYOCERA Document Solutions Group. Het geeft op een duidelijke manier het concept van de onderneming weer met betrekking tot de wereldwijde milieuproblemen met en zonder de onderneming. De KYOCERA Document Solutions Group legt basisstrategieën voor het milieubeheer vast die op dit Charter aansluiten.

 • Bedrijfsactiviteiten promoten die een op recycling gerichte maatschappij helpen opbouwen
  Een maatschappij creëren die natuurlijke hulpmiddelen recyclet, door middel van continue activiteiten die het milieu minder belasten.
 • Superieure producten aanbieden met een lagere milieu-impact
  Meer geëvolueerde producten (langere levensduur en hogere energie-efficiëntie) op basis van het ECOSYS-concept ontwikkelen en op de markt brengen.
 • Milieubeheer vastleggen
  Milieu-opleiding en training organiseren voor alle werknemers en een ecologisch indexbeheersysteem samenstellen om een continu en rendabel milieubeheer te implementeren.
 • Activiteiten op het vlak van Corporate Social Responsibility (CSR) versterken
  Als onderneming maatschappelijke verantwoordelijkheden opnemen door bekendmaking van informatie en activiteiten op het vlak van maatschappelijke bijdrage.

Groene CSR-Commissie

De KYOCERA Document Solutions Group heeft intussen een CSR-Commissie opgericht, een consultatief orgaan met beslissingskracht dat beleid en strategieën uitwerkt en implementeert om milieuvoorschriften in de volledige groep te doen naleven.

Deze Commissie ziet toe op het milieubeheer van de volledige KYOCERA Document Solutions Group. De Groene Commissie werd opgericht in 2004 en bestaat uit managers van het hoogste niveau. Daarna werden ook zeven subcommissies samengesteld die de opdracht kregen om de milieu-effecten van producten over hun volledige levensduur zoveel mogelijk te beperken.

De Groene Commissie van KYOCERA is de kerninstantie die de activiteiten van KYOCERA op het vlak van milieubehoud overal ter wereld implementeert en bevordert. Zijn subcommissies schuiven specifieke ‘targets’ en prestatiemetingen naar voren, die worden besproken en bekrachtigd. Iedere subcommissie voert onder leiding van de Groene Commissie plaatselijk activiteiten op het vlak van milieubehoud uit.

Daarnaast ondersteunt de Groene Commissie van de KYOCERA Affiliated Companies afzonderlijke dochterondernemingen in de KYOCERA Group en helpt hen om milieurichtlijnen te implementeren die op het Milieucharter van KYOCERA gebaseerd zijn.

Milieubeleid KYOCERA Document Solutions Europe

Scroll to top